Print this page

Η Ευρώπη Aναγνωρίζει Eπίσημα τα Eικονικά Nομίσματα

Published in YperNoisis News

Σε λίγες ημέρες, η ΕΕ θα αναγνωρίσει επίσημα τα «εικονικά νομίσματα», αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τον Ιανουάριο του 2020 θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα εικονικά νομίσματα.

Στην πραγματικότητα, θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία 2018/843 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως L 156/43 της 19.06.2018.

Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη για τη γρήγορη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στο εθνικό δίκαιο, οι τροποποιήσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Επίσης Διάβασε: https://internetuniversity.gr/tag/bitcoin/

Ακολουθεί ο ορισμός που δίνει η ΕΕ:

«18)

ως «εικονικά νομίσματα» νοείται μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής και μπορεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά.·

Στην πραγματικότητα, αυτός ο ορισμός είναι σωστός, δεδομένου ότι δεν εισάγει κάποια καινούρια έννοια πέραν από αυτή που όντως ισχύει για τα »εικονικά νομίσματα» (είναι περισσότερο από προφανές).

Το κείμενο της οδηγίας τονίζει επίσης ότι «Τα εικονικά νομίσματα δεν θα πρέπει να συγχέονται με το ηλεκτρονικό χρήμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), με την ευρύτερη έννοια των «χρηματικών ποσών» κατά το άρθρο 4 σημείο 25) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ούτε με νομισματική αξία αποθηκευμένη σε μέσα που εξαιρούνται όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 στοιχεία ια) και ιβ) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ούτε με νομίσματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά μέσα στο περιβάλλον των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Παρόλο που τα εικονικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται συχνά ως μέσο πληρωμής, και θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για άλλους διαφορετικούς σκοπούς και να βρουν ευρύτερες εφαρμογές όπως ως μέσα ανταλλαγής, επενδυτικοί σκοποί, προϊόντα αποθήκευσης αξίας ή χρήσεις σε διαδικτυακά καζίνα. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καλύψει όλες τις δυνητικές χρήσεις των εικονικών νομισμάτων».

Η Ευρώπη αναγνωρίζει επίσημα τα εικονικά νομίσματα

Η οδηγία προσθέτει επίσης και την έννοια «πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών», ορίζοντας τον ως «πάροχος υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιών» νοείται μια οντότητα που παρέχει υπηρεσίες για τη διασφάλιση ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών για λογαριασμό των πελατών της, με στόχο τη διακράτηση, αποθήκευση και μεταβίβαση εικονικών νομισμάτων.»

Η λέξεις «cryptocurrency» και »Bitcoin» δεν αναφέρονται ποτέ, είναι προφανές δηλ. ότι η οδηγία δεν αναφέρεται σε αυτούς.

Στην πραγματικότητα, με αυτό το κείμενο, η ΕΕ αναγνωρίζει επισήμως τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies), δίνοντάς τους ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς από τα νομίσματα fiat , και αναγκάζει τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο. Έτσι σύντομα η Ιαπωνία δεν θα είναι πλέον η μόνη χώρα που έχει επίσημα αναγνωρίσει  τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies), αλλά μέχρι το 2020 θα προστεθούν και η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και όλα τα άλλα κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απόφαση παραπομπής του αιτούντος δικαστηρίου(Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Σουηδίας) η διεύθυνση bitcoin [σσ. το δημόσιο κλειδί ενός χρήστη] μπορεί να συγκριθεί με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Τέλος, η Έκθεση 124 σελίδων »Regulation of Cryptocurrency Around the World»από την Νομική Επιτροπή του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών »The Law Library of Congress, Global Legal Research Center»  εξετάζει το νομικό και πολιτικό περιβάλλον που περιβάλλει τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies) σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Στη σελίδα 42 (48 στο pdf) αναφέρει και την Ελλάδα σημειώνοντας ότι: »Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει 2 φορές ανακοινώσεις υιοθετώντας τις απόψεις των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών προειδοποιώντας τους καταναλωτές για τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων».

Η Ελλάδα θα ζητήσει παράταση ως συνήθως; 

ΠΗΓΉ

Read 1940 times

Latest from VaiosPanagiota

Related items